• 22 813 38 88
  • victus@victus.waw.pl

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest VICTUS Jerzy Górski, Małgorzata Górska, Andrzej Udziela, Urszula Górska s.c., ul. Grochowska 278 lok. 13, 03-841 Warszawa, NIP 1130097412, victus@victus.waw.pl, tel. 22 813 38 88.


2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Małgorzata Górska, tel. 22 813 38 88, mail: victus@victus.waw.pl


3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zarzadzania i administrowania nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Victus s.c., w tym do usuwania awarii, przeprowadzenia stanu kontroli instalacji, naliczania zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnych i zaliczek na dostawę mediów, windykację należności na rzecz administrowanych wspólnot mieszkaniowych, obsługi zgłoszeń, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, odpowiedzi na pytania w formie pisemnej i elektronicznej, w celu dokonania remontów w nieruchomości wspólnej; a także w celu odpowiedzi na korespondencję pisemną i mailową przesyłana do Victus s.c. w ww. sprawach lub innych sprawach.


4. Kategorie danych osobowych obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym.


5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; dostawcom poczty, kurierom, kontrahentom wspólnot mieszkaniowych wykonujących usługi na zlecenie Victus s.c. lub wspólnoty w lokalu Pani/Pana,


6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych, chyba że jest to niemożliwe ze względu na cel przetwarzania;


7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;


8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);


10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;


11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą lub z ksiąg wieczystych;


12. Podanie przez Państwa danych osobowych nieobjętych księgami wieczystymi jest dobrowolne.

W ofercie kompleksowa obsługa nieruchomości – administrowanie nieruchomościami Warszawa, mazowieckie. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, administracja budynkami, obsługa budynków mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych. Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotami Warszawa, woj. mazowieckie - zapraszamy!.