• 22 813 38 88
 • victus@victus.waw.pl

Oferta

warszawa

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Staramy się być kreatywnymi współgospodarzami nieruchomości, którymi są obecnie głównie wspólnoty mieszkaniowe. Zgłaszamy więc pod adresem właścicieli lokali i zarządów wspólnot własne pomysły i projekty, nie czekając biernie na doping z ich strony. Pamiętamy zarazem o skrupulatnej realizacji wniosków zgłaszanych na zebraniach wspólnot mieszkaniowych i w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami.

 

Stosujemy różnorodne formy komunikacji z mieszkańcami budynków. Mogą oni kontaktować się z pracownikami naszej firmy bezpośrednio w jej biurach, a także telefonicznie, elektronicznie i za pośrednictwem faksu. Wykonujemy wszelkie czynności związane z organizowaniem zebrań ogółu właścicieli lokali. W dużych wspólnotach (osiedlach) organizujemy na miejscu niewielkie biura lub dyżury administratora i księgowej. Dużym wspólnotom pomagamy również w tworzeniu i aktualizowaniu własnych stron internetowych.

budowlanej, technicznej, administracyjnej i finansowej od poprzednich administratorów lub deweloperów. Możliwe jest również samodzielne przejęcie tej dokumentacji przez naszą firmę na podstawie pisemnego upoważnienia zarządu wspólnoty. W przypadku przejmowania dokumentacji dużych nieruchomości deweloperskich prosimy o pomoc doświadczonych specjalistów budownictwa, których opłacamy z własnych środków. Czujemy się odpowiedzialni za przejrzyste i staranne prowadzenie całej dokumentacji wspólnot mieszkaniowych według systemu uzgodnionego wcześniej z ich zarządami.

Posiadamy własnego radcę prawnego (wspólnika), który nieodpłatnie opiniuje projekty szczególnie ważnych uchwał i umów wspólnot mieszkaniowych. Nadzoruje windykację ich należności na drodze sądowej. Reprezentuje wspólnoty przed sądami w zamian za wynagrodzenie określane w postanowieniach sądowych według obowiązujących taryf. Współpracuje na bieżąco z komornikami. Pomaga zarządom wspólnot w poszukiwaniu innych pełnomocników prawnych (radców prawnych i adwokatów).

Z naszych doświadczeń wynika, że w praktyce wspólnotowej bardzo przydatne są: regulamin porządku domowego, regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody, uchwała w sprawie granic nieruchomości wspólnej oraz uchwała w sprawie sposobu prowadzenia pozaksięgowej ewidencji przychodów i kosztów. W dużych wspólnotach trzeba również określić precyzyjnie sposób zarządzania i administrowania garażami w zależności od ich charakteru prawnego.

Potrafimy zbierać, dokumentować i przekazywać w porę deweloperom wady zgłoszone przez mieszkańców nieruchomości i dostrzeżone przez naszych pracowników. Współpracujemy z deweloperami przy opracowywaniu i realizacji harmonogramów usuwania usterek. Na życzenie zarządów wspólnot wyszukujemy prawników i specjalistów budownictwa znających się na egzekwowaniu praw wynikających z rękojmi. Pierwszeństwo przed sądami przyznajemy jednak polubownym sposobom rozstrzygania sporów z deweloperami, bo przynoszą one szybsze i konkretne rezultaty.

Proponujemy zazwyczaj projekty planów dość szczegółowych, by właściciele lokali znajdowali w nich odpowiedzi na pytanie, na co konkretnie przeznaczone zostaną ich pieniądze. Po uchwaleniu tych planów natomiast stajemy u boku zarządów wspólnot jako odpowiedzialni ich realizatorzy. Dotyczy to również całej logistyki remontów obejmującej organizację konkursów ofert na wykonanie zadań, projekty umów z wykonawcami, uzgodnienia z organami architektury samorządowej i nadzoru budowlanego, udział w komisjach odbioru robót, rozliczenia wykonanych tytułów.

Zarządom dużych wspólnot, w których znajdują się często skomplikowane urządzenia techniczne, doradzamy zatrudnianie profesjonalnych firm konserwacyjnych o charakterze wielobranżowym na stałych umowach, a do obsługi małych nieruchomości rekomendujemy mniejsze i tańsze firmy rzemieślnicze. W mniejszych wspólnotach usługi konserwacyjne i pogotowia technicznego wykonywane są często według potrzeb, bez stałych wynagrodzeń i ryczałtów. We współpracy z różnymi firmami konserwacyjnymi zwracamy szczególną uwagę na terminy ich reakcji na zgłoszenia mieszkańców (dziś zgłoszenie - dziś reakcja), jakość usług i kulturę osobistą wykonawców.

Posiadamy profesjonalne oprogramowanie finansowo-księgowe (SŁON) firmy Mieszczanin, które umożliwia dokładne ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów z właścicielami lokali, w tym ciepła i wody, automatyczne księgowanie ich wpłat (tzw. masowe płatności) i internetowy monitoring własnych rachunków rozliczeniowych przez właścicieli lokali (tzw. e-kartoteka), które wymagają wcześniej dodatkowych uzgodnień. Analizujemy i terminowo opłacamy faktury kosztowe. W I kwartale każdego roku przedkładamy zarządom wspólnot i właścicielom lokali pisemne sprawozdania finansowe z zarządzania ich nieruchomościami oraz wynikające z tych sprawozdań wnioski na przyszłość. Czujemy się również odpowiedzialni za terminowe rozliczenia wspólnot z urzędami skarbowymi i oddziałami ZUS.

 • 30

  Termomodernizacje

 • 4500

  Mieszkańców

 • 50

  Budynków

 • 170000

  Pow. budynków m2

<strong style="color: #0093dd;">Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców w nieruchomościach przez nas zarządzanych lub administrowanych</strong>
Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców w nieruchomościach przez nas zarządzanych lub administrowanych

Wyraża się to m.in. w odpowiednim doborze i codziennej kontroli działania firmy ochroniarskiej i domofonowej, we współpracy z najbliższą Komendą Rejonową Policji, Strażą Miejską i Urzędem Dozoru Technicznego (windy, zbiorniki ciśnieniowe). Do gwarantów tego bezpieczeństwa należą również okresowe kontrole stanu technicznego budynków, urządzeń technicznych i instalacji wewnętrznych, a następnie niezwłoczne usuwanie stwierdzonych uchybień. Z pomocą brokera wybieramy co roku optymalne oferty ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej każdej wspólnoty, a w razie powstania szkód objętych polisami ubezpieczeniowymi pośredniczymy w ich likwidacji.

<strong style="color: #0093dd;">Czystość i porządek to także ważny priorytet naszego administrowania</strong>
Czystość i porządek to także ważny priorytet naszego administrowania

Uważamy, że czystość w budynku i porządek na posesji powodują dobre samopoczucie mieszkańców i nie wymagają zazwyczaj dużych nakładów finansowych. Wymagają natomiast właściwego wyboru firmy sprzątającej i częstej kontroli jej pracy w nieruchomości. Z przekonaniem wdrażamy do praktyki nowe zasady gospodarowania odpadami, a w szczególności ich segregacji. Potrafimy również odpowiednio spożytkować nakłady finansowe wspólnot na pielęgnację terenów zielonych i utrzymanie bezpiecznych placów zabaw dla dzieci.

W ofercie kompleksowa obsługa nieruchomości – administrowanie nieruchomościami Warszawa, mazowieckie. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, administracja budynkami, obsługa budynków mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych. Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotami Warszawa, woj. mazowieckie - zapraszamy!.