• 22 813 38 88
 • victus@victus.waw.pl

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W OPŁATACH MIESZKANIOWYCH

about us page title image
 • ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W OPŁATACH MIESZKANIOWYCH

  W wyroku z dnia 7 maja 2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił rolę odsetek za zwłokę należnych wierzycielowi stwierdzając, że : „Odsetki należą się wierzycielowi w każdym przypadku opóźnienia niejako automatycznie i stanowią dla dłużnika sankcję za sam fakt niespełnienia świadczenia w terminie.” O prawie żądania odsetek od dłużnika mówi również art. 481 k.c.: „ § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

  Właściciel lokalu niepłacący zaliczek na poczet kosztów zarządu w terminie, t.j. do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, staje się dłużnikiem wspólnoty mieszkaniowej. Zapłacenie należności nawet z jednodniowym opóźnieniem jest już wpłatą spóźnioną, od której wspólnocie przysługuje prawo żądania odsetek za każdy dzień zwłoki.

  Niektórzy właściciele lokali zwracają się do wspólnot mieszkaniowych z wnioskami o umorzenie odsetek za zwłokę, uzasadniając to różnymi, często bardzo ważnymi, przyczynami. Autorom takich wniosków dedykujemy fragment pisma Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 02.10.2009 r. (sygn. IPPB2/415-450/09-4MG): Jeśli więc„ W ocenie tutejszego organu podatkowego zwolnienie z długu dłużnika w zakresie odsetek karnych naliczanych za zwłokę w płatnościach, stanowi przysporzenie majątkowe członka wspólnoty, a tym samym przychód podlegający opodatkowaniu”. Jeśli wspólnota umorzy takie odsetki, to do końca lutego następnego roku powinna powiadomić urząd skarbowy o kwocie udzielonego zwolnienia, a podatnik jest zobowiązany wykazać tę kwotę w zeznaniu rocznym składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Czy w świetle tych przepisów składanie wniosków o umorzenie odsetek jest warte zachodu ?

  Małgorzata Górska, radca prawny

  Napisz komentarz

W ofercie kompleksowa obsługa nieruchomości – administrowanie nieruchomościami Warszawa, mazowieckie. Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, administracja budynkami, obsługa budynków mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowych. Księgowość dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie wspólnotami Warszawa, woj. mazowieckie - zapraszamy!.